Wat zijn O&O fondsen?

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) zijn stichtingen die tot doel hebben de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Deze stichtingen zijn private organisaties die door sociale partners worden bestuurd. Als een O&O-fonds een directe relatie heeft met een CAO kunnen sociale partners de Minister van SZW verzoeken deze algemeen verbindend te verklaren. Dit geldt ook voor het SOOB fonds.

De algemeen verbindend verklaring legt verplichtingen op voor werkgevers en hun werknemers, die niet zijn aangesloten bij de betreffende brancheorganisaties*. Dit maakt dat alle bedrijven en werknemers in de desbetreffende sector een financiƫle bijdrage leveren aan zaken die de gehele sector ten goede komen. Zo wordt voorkomen dat louter de bij werkgevers- en werknemersorganisaties aangesloten leden een bijdrage leveren aan het collectieve belang. Het SOOB fonds is ook opgericht vanuit deze grondgedachte.

O&O-fondsen in Nederland


In Nederland zijn er circa 140 O&O-fondsen in 116 verschillende sectoren. In totaal omvatten deze 116 sectoren 5.9 van de 6.9 miljoen werknemers in Nederland. Dit betreft dus ruim 85% van de Nederlandse werknemers.

O&O-fonds Beroepsgoederenvervoer: 'SOOB’


Op 25 mei 1973 is door de werkgevers en werknemersorganisaties in de sector het O&O-fonds Beroepsgoederenvervoer opgericht. De afkorting SOOB staat voor: de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele van Mobiele Kranen. Sinds 1987 bestaat er een aparte SOOB-cao.

De huidige SOOB-cao is per 12 september 2017 algemeen verbindend verklaard. Het AVV-besluit is de dag na de publicatie in de Staatscourant op 14 september jl. formeel in werking getreden en loopt tot 1 juli 2022. De algemeen verbindendverklaring zorgt er voor dat de SOOB-cao op alle werknemers en werkgevers in de sector van toepassing is. Dat zijn meer dan 6.000 bedrijven en 130.000 werknemers in de sector transport en logistiek. Hiermee is deze sector een van de grootste van Nederland. SOOB zet zich graag in voor alle werkgevers en werknemers die actief zijn in de sector. 

 Voor de werkingssfeer van de cao verwijzen we naar de volledige versie van de SOOB-cao.


*Bron: “Hoe werken sectorfondsen” van SZW en RWI

Copyright SOOB | Contact | Privacy