SOOB-bijdrage

Iedereen die in de sector beroepsgoederenvervoer over de weg werkt, betaalt per kwartaal een bijdrage aan SOOB. Werkgever en werknemer betalen allebei een deel van de premie. De bijdrage van de werknemer wordt  ingehouden op het netto maandsalaris van de werknemer. Dit is terug te vinden op de loonstrook als bedrijfstakheffing of premie SOOB. De bijdrage wordt vastgesteld in het CAO-overleg en vastgelegd in de SOOB-cao. Cao-partijen zijn een SOOB-cao overeengekomen met een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2022. 
 
 
 Premiepercentage  Totaal  0,86 %
  Werkgeversdeel  0,615 %
  Werknemersdeel  0,245 %
Maximumloon 2018    € 54.614

De huidige SOOB-cao is door de minister van SZW algemeen verbindend verklaard per 12 september 2017 en heeft een looptijd van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2022. Voor meer informatie over de premie-inning of voor het inzien van premienota’s gaat u naar het werkgeversportaal via deze website.

Uw bijdrage komt volledig ten goede aan de sector.

Copyright SOOB | Contact | Privacy