Nieuwe SOOB-cao algemeen verbindend verklaard

Cao-partijen hebben eind vorig jaar overeenstemming bereikt over een nieuwe SOOB-cao met een looptijd van 1 juli 2022 tot 1 juli 2027. Bij het besluit van 16 mei jongstleden heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze SOOB-cao algemeen verbindend verklaard.

Het besluit van 16 mei is hier terug te lezen. De SOOB-cao (anders dan een arbeidsvoorwaarden cao) legt de basis voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) voor de sector Beroepsgoederenvervoer over de weg: de stichting SOOB. Alle grote sectoren in Nederland hebben een O&O fonds waarin sociale partners afspraken met elkaar maken en subsidie beschikbaar stellen voor opleiding en ontwikkeling van werknemers. De algemeenverbindendverklaring zorgt ervoor dat alle bedrijven in de sector Beroepsgoederenvervoer over de weg op een gelijke manier een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het SOOB fonds. Deze doelstellingen zijn een gezonde arbeidsmarkt en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen.

SOOB-fonds
Het SOOB-fonds stelt jaarlijks vele miljoenen beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling onder andere door zij-instroom, doorstroom projecten en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De huidige krappe arbeidsmarkt onderstreept meer dan ooit het belang van een goede sociale infrastructuur. Naast instroom van voldoende vakkrachten zet de stichting SOOB de komende jaren in op het behoud van vakmanschap via projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zo heeft de stichting SOOB recentelijk een subsidiebedrag van €34 miljoen toegekend gekregen vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor activiteiten op het gebied van vervroegde uittreding en duurzame inzetbaarheid.