Iedereen die in de sector beroepsgoederenvervoer over de weg werkt, betaalt per kwartaal een bijdrage aan SOOB. Werkgever en werknemer betalen allebei een deel van de premie. De bijdrage van de werknemer wordt  ingehouden op het bruto salaris van de werknemer. Dit is terug te vinden op de loonstrook als bedrijfstakheffing of premie SOOB. 

Wijziging door uitspraak Kennisgroep van de Belastingdienst
De inhouding is per 1 januari 2023 gewijzigd vanwege een uitspraak van de Kennisgroep van de Belastingdienst. SOOB was hiervan niet op de hoogte en is door deze uitspraak verrast.

De uitspraak van de Kennisgroep vindt u hier:
KG:204:2022:8 Eigen bijdrage werknemer aan cao-fonds - Kennisgroepen (belastingdienst.nl)
  

Consequenties gewijzigde inhouding SOOB premie
De Kennisgroep van de Belastingdienst heeft gepubliceerd dat de werknemersbijdrage van de SOOB premie ingehouden moet worden van het bruto loon. Hierdoor is niet alleen de hoogte van de premie aan SOOB gewijzigd maar ook de afgedragen loonbelasting en de premie werknemersverzekering.

Afhankelijk van de afspraken met uw looninspecteur en de administrateur van uw salarispakket kan het lonend zijn om met terugwerkende kracht deze gewijzigde inhouding door te voeren. Een mogelijke correctie kan administratief bewerkelijk en kostbaar zijn waardoor kosten niet opwegen tegen de teruggave.

Voor meer informatie hierover verzoeken wij u contact met uw financieel adviseur op te nemen.

 

Wijzigen SV loon voor de afdracht van de SOOB premie 
In het werkgeversportaal kunt u, tot een jaar terug het SV-loon aanpassen. Voor verdere terugwerkende kracht mutaties zullen systeemaanpassingen noodzakelijk zijn. Wij verzoeken u in dat geval contact met ons op te nemen.   

Premiepercentage Totaal  0,86 %
  Werkgeversdeel  0,615 %
  Werknemersdeel  0,245 %
Maximumloon 2024    € 71.628,-


Premie-inning

Voor meer informatie over de gegevensaanlevering ten behoeve van de premie-inning gaat u naar het tabblad ‘werkgeversportaal’.

De SOOB- bijdrage komt volledig ten goede aan de sector.