Waar vindt u SOOB op het werkgeversportaal?

In het werkgeversportaal vindt u het tabblad SOOB. Via dit tabblad kunt u controleren welk SV-loon voor uw bedrijf geregistreerd staat bij SOOB. Op hetzelfde tabblad kunt u ook wijzigingen in het SV-loon doorgeven.

Nota's van SOOB vindt u op het tabblad SOOB.
Vragen over het werkgeversportaal

Heeft u vragen over het werkgeversportaal? Neemt u dan contact op met SOOB via (050) 582 98 30.

1. Hoe geef ik het SV-loon door?

Het SV-loon geeft u door via het werkgeversportaal dat u ook gebruikt voor Pensioenfonds Vervoer. U vindt het werkgeversportaal via www.soob-wegvervoer.nl en www.pfvervoer.nl. Gebruik dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als voor Pensioenfonds Vervoer. Als u bent ingelogd, gaat u naar het werkgeversportaal. Ga vervolgens door naar het tabblad SOOB.

Op het tabblad SOOB kunt u het definitieve SV-loon over 2023 doorgeven en het voorlopige SV-loon over 2024. 

2. Wat is het SV-loon?
 


U geeft hier de totale brutoloonsom sociale verzekeringen (SV-loon) door van al uw werknemers. Het SV-loon is van toepassing voor werknemers tot de AOW-leeftijd. De DGA valt niet onder de werkingssfeer van de SOOB-cao. Familieleden (ouders, partner en kinderen) van de DGA vallen ook niet onder de werkingssfeer wanneer zij niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

3. Hoe berekent u het SV-loon over het huidige kalenderjaar? 
 

De premiegrondslag voor SOOB is per kalenderjaar gelijk aan de brutoloonsom sociale verzekeringen van al uw werknemers voor het hele jaar. Er geldt per werknemer een maximum voor de premiegrondslag; deze is gelijk aan het maximum premiejaarloon volgens de WW per werknemer (per 1 januari 2024 is dit € 71.628). In het voorbeeld hieronder ziet u hoe u het totale SV-loon berekent.

Werknemer A heeft een SV-loon van € 72.000 per jaar Werknemer B heeft een SV-loon van € 30.000 per jaar Werknemer C heeft een SV-loon van € 75.000 per jaar.


In deze situatie geeft u in januari 2024 door: € 71.628 (werknemer A) + € 30.000 (werknemer B) + € 71.628 (werknemer C) = € 173.256.

Als de situatie van uw bedrijf verandert en het opgegeven voorlopige SV-loon is niet meer juist, dan kunt u tussentijds het voorlopige SV-loon aanpassen.

 

4. Hoe wordt de premie berekend? 
 

De premiegrondslag voor SOOB is per kalenderjaar gelijk aan de brutoloonsom sociale verzekeringen (SV-loon) van al uw werknemers voor het hele jaar. Er geldt per werknemer een maximum voor de premiegrondslag; deze is gelijk aan het maximum premiejaarloon volgens de WW per werknemer (per 1 januari 2024 is dit € 71.628).
Binnen de regelgeving zijn er meerdere methodes om de premie vast te stellen. De meest gebruikte methode is het onderstaande voorbeeld.

Brutering

De SOOB premie wordt gebruteerd. Dat betekent dat de premie wordt berekend door de grondslag SOOB (het oude SV-loon) te delen door 1,00245 en de premie vast te stellen op 0,245% van dit bedrag.

Brutoloon 

€ 2.822,68

Af: Inhouding OP

€ 194,70

Inhouding WIA hiaat

€ 19,16

Af: werknemersbijdrage SOOB

€ 6,38

Heffingsloon SV

€ 2.602,44

Af: loonheffing

€ 396,85

Af: werknemersdeel wga

€ 10,54

Netto

€ 2.195,055. Bedrijfsbeëindiging of geen personeel meer?
 

Stopt uw onderneming in de loop van het jaar? Of heeft u geen personeel meer? Geef dan in het werkgeversportaal het definitieve SV-loon tot en met de laatste dag van uw onderneming of tot en met de dag waarop u personeel in dienst had. Past u het SV-loon niet aan, dan gaan wij ervan uit dat het ingevulde SV-loon gold voor het deel van het jaar waarin uw onderneming nog bestond of personeel had. U betaalt dan mogelijk te veel premie. 
6. Ik heb een administratie kantoor ingeschakeld voor Pensioenfonds Vervoer. Kan ik dan voor SOOB zelf wijzigingen doorgeven?

 

Nee, dat kan niet. Als u een administratiekantoor heeft gemachtigd voor Pensioenfonds Vervoer, dan geldt deze machtiging ook voor SOOB. Uw administratiekantoor kan inloggen met dezelfde inloggegevens als voor Pensioenfonds Vervoer.
 
 
7. Wat gebeurt er met wijzigingen in het SV-loon? 
 

Als u een wijziging in het SV-loon doorgeeft, dan ziet u de gevolgen voor de premie terug op de volgende nota. Voorwaarde is wel dat u de wijziging uiterlijk twee weken voor de volgende notadatum doorgeeft via het werkgeversportaal. Op de volgende nota ziet u de premie die gebaseerd is op het SV-loon dat u zelf heeft doorgegeven. De premie die u teveel of te weinig heeft betaald, staat als correctie op de nota (met daarbij de periode waarvoor de correctie geldt).

 
  8. Wanneer ontvangt u de kwartaal 
  nota’s? 

    Aanlever- en notadata 2024

    Notadatum              Aanleverdatum
    Q1: 22-01-2024              11-01-2024
    Q2: 12-04-2024              03-04-2024
    Q3: 10-07-2024              01-07-2024
    Q4: 09-10-2024              30-09-2024

 

  9. Waar vind ik de digitale versies van de nota's? 
 

    De digitale versies van de nota’s staan op het werkgeversportaal  onder het tabblad ‘Nota’s’.

10. Waar kan ik terecht met vragen over nota's, premies en gegevensaanlevering? 
 

Bel dan (050) 582 98 30. E-mailen kan ook: info@soob-wegvervoer.nl

U kunt ook een brief sturen:

SOOB
Postbus 586
9700 AN Groningen

11. Waar kan ik terecht met vragen over subsidies? 
 

Als u vragen heeft over subsidies, neem dan contact op met het Sectorinstituut Transport en Logistiek via 088-2596111, e-mail naar info@soobsubsidiepunt.nl of kijk op www.soobsubsidiepunt.nl.

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) ondersteunt werkgevers en werknemers bij (leren) werken, opleiding en gezondheid in transport en logistiek. Namens en voor de sector zorgt STL voor voldoende instroom van (leerling)werknemers en het vergroten van de inzetbaarheid van werkenden. Kijk voor meer informatie op  www.stl.nl.

Partners: