Jaarverslag 2020 beschikbaar

In onderstaand voorwoord biedt Willem Dijkhuizen, voorzitter SOOB, het jaarverslag SOOB over 2020 aan.

+++

Beste lezer,

Het is mij een genoegen om u namens het bestuur van SOOB het jaarverslag over 2020 aan te bieden. We kijken terug op een zeer bijzonder jaar.

In het begin van het boekjaar werden we geconfronteerd met het Coronavirus, waarna een lockdown volgde. Ook onze sector werd hierdoor geraakt. Door de handen ineen te slaan is gewerkt aan oplossingen om de sector te ondersteunen bij de continuïteit van de bedrijven en de werknemers te helpen om, binnen de mogelijkheden, aan het werk te blijven en de arbeidsmarktomstandigheden op peil te houden.
Voor zover mogelijk zijn de subsidievoorwaarden die betrekking hadden op fysieke bijeenkomsten tijdelijk aangepast. Ook met andere subsidievoorwaarden is coulant omgegaan als dit door de pandemie noodzakelijk bleek. Voor de leerbedrijven en hun leerlingen is soepel omgegaan met de gewerkte uren als dat nodig was. Daarnaast is, vooral in de eerste maanden van de pandemie, coulance betracht bij premiebetalingen.

Het visierapport Slimmer Werk(en) kwam begin 2020 beschikbaar. Vanwege de pandemie is het rapport geactualiseerd door ook aandacht te besteden aan de consequenties van de pandemie. Het rapport is in boekvorm uitgebracht en eveneens digitaal in een Engelse versie beschikbaar. Zodra het weer mogelijk is zullen fysieke bijeenkomsten worden gepland om het beleid van SOOB te (her)ijken aan de verwachte ontwikkelingen die in het visierapport worden genoemd. In de tussentijd is er uiteraard waar mogelijk al invulling gegeven aan onderdelen van de benoemde actielijnen.

De bestaande projecten en activiteiten hebben in meer of mindere mate hinder ondervonden van de lockdown. In het bestuursverslag wordt u hierover verder geïnformeerd.

Behoud, instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel blijft een belangrijke doelstelling die door SOOB ondersteund wordt. Ook hierover vindt u in het bestuursverslag mee over terug.

Als we terugkijken was het een zeer bijzonder jaar. Wilden we ons enerzijds richten op de toekomst met behulp van het visierapport, werden we anderzijds geconfronteerd met het heden en nu waar directe aandacht voor nodig was.


Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier!


Willem Dijkhuizen,

Voorzitter SOOB